December 19-21, 2019

@The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand.
 

การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 47
Research Innovation and Precision Medicine Challenging Role for Physiologists
19 - 21 ธันวาคม 2562
@ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ และ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)

การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 47
Research Innovation and Precision Medicine Challenging Role for Physiologists
19 - 21 ธันวาคม 2562
 

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม

หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นกิจกรรมวิชาการที่จัดขึ้นต่อเนื่องประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ความรู้และวิทยาการที่เป็นปัจจุบันให้แก่สมาชิก ซึ่งประกอบด้วย นักสรีรวิทยา คณาจารย์ และบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งเป็นเวทีให้นักศึกษาบัณฑิตในสาขาสรีรวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจัดต่อเนื่องมากว่า 46 ปี โดยมีสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนสรีรวิทยาร่วมผลัดเปลี่ยนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

การประชุมวิชาการครั้งที่ 47 ประจำปี 2562 นี้ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีการประชุมในหัวข้อ เรื่อง “Research Innovation & Precision Medicine: Challenging Role for Physiologists” ระหว่างวันที่ 19–21 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท การประชุมนี้ประกอบด้วยปาฐกถาและการบรรยายที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนโยบายดังกล่าวนับเป็นความท้าทายและโอกาสของนักสรีรวิทยา คณาจารย์ และนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื้อหาของการบรรยายประกอบด้วย บทบาทของนักสรีรวิทยากับการพัฒนาผลงานวิจัยสู่นวัตกรรม การวิจัยทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แบบแม่นยำและจำเพาะต่อบุคคล เพื่อค้นหาแนวทางการรักษาแบบใหม่ ที่ให้ประสิทธิผลสูง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือในการรักษาฟื้นฟู การประชุมครั้งนี้ยังประกอบด้วยกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยต่างสถาบัน และการนำเสนอผลงานวิจัยโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ข้อมูล องค์ความรู้ทางสรีรวิทยาที่ทันสมัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม และมุ่งเน้นการวิจัยทางสรีรวิทยาที่มีความเกี่ยวข้องกับการแพทย์แบบแม่นยำและเจาะจง แก่นักสรีรวิทยา นักวิชาการและนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนผู้สนใจได้รับฟัง

  2. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และสร้างเครือข่าย ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เกิดความร่วมมือเกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  3. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย และวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบแผ่นภาพและแบบเสนอด้วยวาจา รวมทั้งได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 
 
Physiological Society of Thailand Annual Meeting 2019
@The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand.
Copyright © 2019